Kết quả tổ chức lớp học 2020

701

Từ kết quả khi tập Trường sinh học nên TTDS tỉnh Bình Dương duy trì
sáu điểm học và tập thường xuyên, mỗi ngày đón và hỗ trợ trên 100 lượt
người đến luyện tập, nhờ trợ giúp. Trung tâm thường xuyên có người thường
trực giúp đỡ kịp thời những người có nhu cầu.