Thông báo tổ chức lớp tịnh dưỡng khóa 1 năm 2021

959

Tổ chức tổ chức lớp Tịnh dưỡng Trường sinh học khóa 01 năm 2021 tại Trung tâm Dưỡng sinh Bình Dương phải thực hiện nghiêm Văn bản Số 28, ngày 15/3/2021 của Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Dương về việc yêu cầu tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

Chi tiết xem file đính kèm: