Điểm lớp Hưng Hòa

1432

Địa chỉ: Ấp 1, xã Hưng Hòa, H. Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương.

Quản lý chuyên môn:Ông Nguyễn Văn Che – Giảng huấn

Quản lý tổ chức:

1. Ông Nguyễn Tấn Bá;
2. Ông Huỳnh Văn Hùng.

Điện thoại liên hệ thông tin các lớp học:

– A. Che: 0383 965 814;
– A. Văn Hùng: 0984 665 547.

Hình ảnh lớp học